عشق آمریکایی من
       سی‌و‌دو شعر برای وندی


سی.
كبوتر مست

مجید نفیسی

 

با گلويی برآمده از عشق
در پيشگاهش سر خم می‌كنی
چند بار به گرِدَش می‌چرخی
و دُم به خاك می‌سايی.
او نوك در نوك تو می‌نهد
و هر دو با هم می‌رقصيد.
تو بر پشت او می شوی
دمی بال بال می‌زنی
و در اوج فرو می‌ريزی.
آنگاه به هوا می‌پری
و بالهايت را بهم مي‌كوبی
انگار مي‌خواهی جهان را
از عشق خود آگاه كنی.

بيهوده نيست كه ايشتار
الهه‌ی عشقِ بابل
كبوتری سپيد در كنار دارد:
تو با ياري يگانه
تا واپسين دم مي‌مانی.

        اول آوریلدوهزار‌و‌نوزده

اشعار: ۱. روی پل ۲: کاش آب بیاید ۳. سبدهای خالی ۴. قهوه‌جوش ۵. دل بی‌قرار ۶. رختشویی ۷. گل کاغذی ۸. حقیقت ساده ۹. پرنده‌ی فارسی‌خوان ۱۰. باغبان ۱۱. سروهای گمشده ۱۲. دیدار از دیوار ۱۳. آیا عشق جامی از هورمونها‌ست؟ ۱۴. روز استقلال ۱۵. ای درد ۱۶. فصل چیدن تمشكها ۱۷. چه كسی رشک‌انگیزتر است؟ ۱۸. تماشای بیسبال ۱۹. شبی در کالیستوگا ۲۰. خوابِ "ماجرای نیمروز" ۲۱. برای ابدیت شعر نمی‌گویم ۲۲. رد‌پاهای ما در مائوئی ۲۳. از خلیج تا خیزابها ۲۴. قربانگاه شعر ۲۵. دوبلین ۲۶. تماشاي برف با وندی ۲۷. ساندویچِ جورج حبش ۲۸. آمیزه‌ی بامدادی ۲۹. سکته ۳۰. كبوتر مست ۳۱. عاشق یا فارغ؟ ۳۲. سالگرد در رم


 

My American Love

        Thirty-Two Poems for Wendy


Thirty.
Mating Dove

        By Majid Naficy


With a puffed throat of love
You bend your head in front of her,
Circle around her a few times
And drag your tail against the ground.
She puts her bill in your bill,
And you dance together.
You mount her back,
Flap your wings for a moment
And fall at climax.
Then you fly up into the air
And clap your wings together
As if you want to let the world
Become aware of your love.

It is not in vain that Ishtar,
The Babylonian goddess of love,
Has a white dove at her side:
You stay with a single mate
Until its last moment.


        April 1st, 2019

POEMS: 1. On the Bridge, 2. I Hope the Water Returns, 3. Empty Baskets 4. Coffee Maker 5. Anxious Heart 6. Washing 7. Bougainvillea 8. Simple Truth 9. Persian-Singing Bird 10. The Gardener 11. Lost Cypresses 12. Visiting the Wall 13. Is Love a Glass of Hormones? 14. Independence Day 15:  Oh, Pain 16. The Season of Picking Raspberries 17. Who Is More Envied? 18. Watching Baseball 19. A Night in Calistoga 20. Dreaming “High Noon" 21. I Do Not Write Poetry for Eternity 22. Our Footprints in Maui 23. Bay to Breakers 24. The Altar of Poetry 25. Dublin 26. Watching the Snow with Wendy 27. George Habash Sandwich 28. Morning Blend 29. Stroke 30. Mating Dove 31. In or Out of Love? 32.  Anniversary in Rome