أفق
س مجيديان


عقابی بر آسمان افكارم بال گسترده
و با چشمان گستاخش
مرا به پرواز بر بالهايش ميخواند.
اينك بر آنم كه پرواز كنم،
تا دور دستی كه ماوای منست،
با،
أفقی باز،
و راهی بی پايان.