مادرم در قلب خورشید زمان
ثریا پاستور
 
مادرم در قلب خورشید زمان، یک خانه داشت
 
در وجودش، نور گرم زندگی‌ کاشانه داشت
 
در دو چشمش ، نقشی‌ از مهتاب ناب
 
مادرانه بوسه‌ ای ، جانانه داشت
 
در سرایش ، باغی از گل های عشق
 
بوی گل ها ، بوی مهر خانه داشت
 
سینه‌ اش لبریز و سرشار از امید زندگی‌
 
هاله‌ ای از نور عرفان ، بر دلش کاشانه داشت
 
من چه گویم ز آنهمه مهر و محبت‌های او
 
چون که می‌‌دانم ، هزاران عاشق دیوانه داشت
 
مادرم در قلب خورشید زمان ، یک خانه داشت
 
در وجودش ، نور گرم زندگی‌ کاشانه داشت
 
 
ثریا پاستور
 
به بهانه روز مادر در آمریکا  ۱۰ ماه می ۲۰۲۰