در جناح‌گیری‌ها سیاسی پیش و پس از انتخاب او به ریاست جمهوری آمریکا جزو دستۀ مخالفان ترامپ بودن؛ موجب آن نمیشود که از سیاست او در مقابله با حاکمیت اصلاح ناپذیر فاشیسم دینی ایرانی کُش و ایران ویران کُن تشکر نکرد.

تحریم های کمر شکن که مرحلۀ دوم آن امروز علیه حاکمیت فاشیسم دینی جنگ افروز  و توسعه طلب که در چهل سال گذشته همواره منافع ملی ایران را فدای سیاستهای جنایتکارنه اش کرده آغاز میشود.

باشد که همانگونه که فاشیست های اسلامیست ایرانیا ن را در مدت حکومت خود به انحای گوناگون تحریم کرده و به خاک سیاه نشانده، به همان بلایی که سر ایرانیان آورده دچارگشته و تلاش ایرانیان آزاده برای سرنگونیش که بیشماری از آنان را به قتل رسانده، به اسارت گرفته و یا از کشور متواری ساخته تسریع بخشد.

باشد بر خلاف اوباما که با فاشیست ها ساخت و به ایرانیان پشت کرد، ترامپ آن حماقت را تکرار نکرده و تا سرنگونی فاشیست ها با ایرانیان همراهی کند.

تنها راه رهایی، تلاش بی امان برای سرنگونی کلیت حاکمیت اصلاح ناپذیر فاشیست ها میباشد. تحریم های کمر شکن و کپی برداری از مُدل رهایی بخش در آفریقای جنوبی و برمه نقشه راه است.

 

دور نیست، رهایی اصلاً دور نیست.

"تنها حقیقت است که رهایی میبخشد"

 

تبریک

پ.ن. به اینجا هم سرکی بکشید.