حقیقت انکار ناپذیر تلخی است.  آزادیخواهان لیبرال ایرانی در آمریکا بدلیل بی مهری حزب دموکرت،چپگرایان و لیبرالها به امیال ایرانیان خواهان رهایی از شر فاشیسم اصلاح ناپذیر دینی ایرانی کُش و ایران ویران کُن، در عین نداشتن کوچکترین سنخیت با راستگرایان حزب جمهوریخواه، سیاستهای آنان در قبال حاکمیت فاشیسم دینی را در راسۀ  اهداف خود میبینند.

یادمان باشد که وقتی اوباما وارد کاخ سفید شد، بسیاری از ایرانیان لیبرال آن را به فال نیک گرفتند و بر این باور بودند که سرانجام یک چپگرای اومانیست در مصدر امور آمریکا قرار گرفته و با ایرانیان خواهان آزادی نتنها همدردی، بل همکاری خواهد کرد.

شوربختانه؛ اوباما به مماشاتگر اعظم با فاشیسم دینی تبدیل شد، دمخور لابیگران فاشیست ها مانند نایاک گشت و به ایرانیان آزادیخواه پُشت کرد:

باشد که چپها در جهان آزاد و در صدر آن آمریکا از بی تفاوتی به فعالیتهای مستمر ایرانیان آزادیخواه که شامل زنان، کارگران، معلمان، کشاورزان و ... میشود دست بردارند و به اهداف اومانیست چپ بازگشته و بیش از این ایرانیان را به آغوش ترامپ هُل ندهند.

تنها راه رهایی، تلاش بی امان برای سرنگونی کلیت حاکمیت اصلاح ناپذیر فاشیست ها میباشد. تحریم های کمر شکن و کپی برداری از مُدل رهایی بخش در آفریقای جنوبی و برمه نقشه راه است.

 

دور نیست، رهایی اصلاً دور نیست.

"تنها حقیقت است که رهایی میبخشد"

 

تبریک

بانو مریم معمارصادقی؛ یکی از دو بنیانگذار و مدیران توانا،  آموزشکدۀ الکترونیکی برای جامعه مدنی ایران، روز پیش مقالۀ پُر مغزی در بارۀ پدیدۀ بی مهری چپگرایان جهان آزاد به آزادیخواهان ایران منتشر کرده اند که هنوز به فارسی ترجمه نشده.