منبع: روزنامه قانون در تاریخ 12 اسفند 92 کاریکاتوری منتشر کرده که در آن معلمی با لباس وصله دار و جیب هایی که عنکبوت در آنها تار تنیده است ، روی تخته سیاه کلاس موضوع انشای « علم بهتر است یا ثروت ؟» را می نویسد. دفتر حقوقی وزارت آموزش و پرورش این کاریکاتور را «توهین به فرهنگیان زحمتکش تشخیص داده و معتقد است که این طرح « باعث اعتراض و آزردگی این قشر و همچنین اهانت به جایگاه مقدس معلمان کشور گردیده است.»

فریدون واسعی مدیرکل دفتر حقوقی در نخستین واکنش با ادبیاتی تحکم آمیز و حق به جانب ، نامه ای به روزنامه نوشت و سه روز به مهلت داد که روزنامه «علت و انگیزه انتشار این کاریکاتور توهین آمیز را به صورت مکتوب به دفتر حقوقی وزارتخانه اعلام کند» مدیرکل حقوقی آموزش و پرورش در ادامه علیه مدیرمسئول و محمدرضا میرشاه ولد کاریکاتوریست روزنامه قانون به دادسرای فرهنگ و رسانه شکایت کرد و شعبه 12 دادسرا ی فرهنگ و رسانه هم برای کاریکاتوریست و مدیر مسئول روزنامه احضاریه فرستاد.

نمایش گالری در اندازه بزرگ