اکبر مهری‌نژاد، دانشجوی دکترای عکاسی دانشگاه تهران >>>

Akbar Mehrinezhad grew up in Tabriz and did his BA at the city’s university. He is now taking a PhD at the University of Tehran >>>

نمایش گالری در اندازه بزرگ