طرح ها و نقاشی های هنرمندان 

کارهای کاریکاتوریست ها درباره قیام مردم ایران: (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹)

Cartoons about the uprising in Iran:  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

نمایش گالری در اندازه بزرگ