اینجا گورستان امام زاده عبدالله شهر ری است.

 توضیحات بیشتر را در لینک  زیر ببنید: زنده به گور شدگان 

https://iroon.com/irtn/blog/18253/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86/

نمایش گالری در اندازه بزرگ