این گزارش پنشتا درباره رد پای صادق هدایت در پاریس است.

پژوهش و اجرا: صدرا محقق