عمومی

دنبال کن


عضو از ۹ شهریور ۱۳۹۲

رضا شاه، مصدق، شاه، و گوسپندان متفکر

حمله به صادق هدایت با دروغ، چرندییات و هذیان

زنی که مردش را گم کرد

شیر یا خط سرنوشت

سال نو و چشم انداز درخشان جهان درسازش با ولادی، ژی، و علی‌

ما میمانیم

بیشتر