امشب در مراسم جایزۀ گرمی در لوس آنجلس جیل بایدن همسر رییس جمهور آمریکا چایزۀ موسیقی برای تغییر اجتماعی را به ترانۀ "برای" شروین حاجی پور و جنبش "زن، زندگی، آزادی" را اعلام کرد.