این ویدیو را بدرخواست یکی از دوستان برای یک پروه در مورد قیام مردم ضبط کردم.

کوسکو، پرو

سه شنبه ۵ مهر ۱۴۰۱، ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۲