سرنوشت مشکوک پیوند علامه، پزشک آبادانی و ارتباط با ماجرای متروپل