قسمتهای کوتاه از مناظره های تلویزیونی: فرخ نگهدار ، مصباح یزدی ، احسان طبری و عبدالکریم سروش در بهار سال ۱۳۶۰
 
نکته جالب اینکه در یکی از همین مناظره ها(احتمالا مناظره ی اول) فرخ نگهدار ناگهان وسط برنامه غش کرد! و ادامه برنامه بعد از به هوش آمدنش ضبط شد. او علت بیهوش شدنش را بیدار ماندن زیاد و کار و مشغله فراوان عنوان کرد!
 
روایت احسان طبری : "شب قبل از مناظره ی اول، فرخ نگهدار استرس داشت ، غذا زیاد خورد و دچار تهوع و استفراغ شد و نتوانست شب بخوابد. برای همین در مناظره اول نتوانست خوب عمل کند."