آیا شاه به شما نگاه اروتیک داشت؟ روایت شهره آغداشلو از دیدار با او در کاخ سلطنتی.