نماینده آبادان در مجلس: خوزستان دارد له می شود، روحانی مصداق دقیقی از بی عهدی به خوزستان است، او باید از آه مادران خوزستانی و اشک عشایر بترسد