کمپین حقوق بشر در ایران:

ایران باید ۸ زندانی فعال محیط زیست را که بدون هیچ سند و مدرکی در حدود یک سال است که زندانی هستند را آزاد کند.