پست این ویدئو به هیچ وجه حمایت ازگروه تروریستی مجاهدین نیست!