بی بی سی: کشاورزان منطقه ورزنه در شرق اصفهان که چند ماه پیش برای کشت پاییزه، حقابه ای دریافت نکرده بودند، این روزها چشم انتظار حقابه خود برای کشت بهاره بودند که در نهایت روشن شد این بار هم به دلیل خشکسالی متوالی، بنا نیست آبی دریافت کنند. کشاورزان ورزنه که این وضعیت را در سال های گذشته به دفعات تجربه کرده اند، یک بار دیگر دست به تجمع و اعتراض زدند و چند روز پیش، صدها نفر از آنان به قصد تخریب، به سمت خط لوله ای راهپیمایی کردند که آب را به یزد میبرد. این تظاهرات با اعزام نیروهای امنیتی و ضد شورش به منطقه به پایان رسید، هر چند تجمعات اعتراضی کشاورزان در شهر اصفهان کماکان ادامه دارد. دراین برنامه، نگاهی کرده ایم به مشکلاتی که حوضه آبی زاینده رود را تهدید می کند و پرسیده ایم چرا حوضه آبی زاینده رود دچار بحران شد و پیامدهای سیاسی اجتماعی آن چیست؟ مهمانان برنامه: ناصر کرمی، اقلیم شناس و استاد دانشگاه تروندهایم نروژ، فرشته قاضی، روزنامه نگار.