بی بی سی:  بعد از دوهفته بازداشت، به خانواده  کاووس سیدامامی استاد جامعه شناسی و فعال محیط زیست خبر دادند در زندان خودکشی کرده است. سپس خبر بازداشت گسترده تر برخی از فعالان محیط زیست پخش شد. در توییتر هشتگ سیدامامی و این سئوال مطرح می شد که مسئولیت مرگ او با کیست؟ چرا خبری از بقیه بازداشت شده‌ها وجود ندارد؟ و چرا حکومت ایران نسبت به عملکرد سازمانهای غیردولتی محیط زیستی حساس شده است؟ در برنامه هشتگ شما به این موضوع پرداخته ایم.