شعری از کتاب عاشق ماشق سروده علی عبدالرضایی که سال 93 در نشر بوتیمار منتشر شد