بخشی از جلسه پرسش و پاسخ با علی عبدالرضایی در کالج شعر