به کوشش  بیژن اسدی پور بیست و سومین شماره دفتر هنر (برای محمد مصدق) بزودی در بهار ۱۳۹۶  منتشر می شود