مقاومت و مبارزه در ترانه و موسیقی آمریکای لاتین و اسپانیا