"بر سرمای درون؛ روایتی از مبارزه در موقعیت بن‌ بست" دومین فیلم محسن عمادی است که از سوی مجموعه‌ ی منجنیق منتشر می‌شود. عمادی در فیلم اول، "سهمی از مزارع و خورشید؛ ترانه‌هایی از آمریکای لاتین و اسپانیا" به جستجوی سنت مقاومت و مبارزه در ترانه و موسیقی آمریکای لاتین و اسپانیا پرداخته بود و اینک با تمرکز بر زندگی آنتونیو گاموندا، شاعر انقلابی اسپانیایی که تجربه‌ی حضور در مبارزات ضدفاشیستی علیه حکومت فرانکو را هم داشته است، به مفهوم و پیوند عشق و مبارزه می‌پردازد. عمادی در مقدمه‌یی بر انتشار این ویدئو می‌نویسد:

http://manjanigh.org/?p=1914