این ویدئو ساعاتی پیش برای ما فرستاده شده است. از آنجایی که در این ویدئو نکات تاریخی مهمی به شکل مستند و به وسیله  ی برخی از باستانشناسان و تاریخ شناسانی سرشناس مطرح شده است، و در عین حال بخش های مهمی  از آن به تاریخ سرزمین مان ایران مربوط می شود، انتشار  آن را برای آگاهی عمومی لازم می دانیم. به خصوص که می بینیم در چند سال اخیر جمهوری آذربایجان به شکل گسترده ای برای تجزیه ی بخشی از سرزمین مان تلاش می کند و جمهوری اسلامی ایران به خاطر منافع سیاسی کمترین واکنش جدی و رسمی  نسبت به این اعمال نشان نمی دهد.

طبیعی است اگر که مطالبی مستند از سوی تاریخ نگاران و باستانشناسان دیگری در رد برخی از مواردی که در این ویدئو هست مطرح شود، به انتشار آن ها نیز اقدام خواهیم کرد.

21 سپتامبر 2014

کمیته بین المللی نجات پاسارگاد

http://www.savepasargad.com/2014/September%202014/Azarbaijan.htm

worldculturalheritagevoices.org
صدای میراث فرهنگی جهانی
www.savepasargad.com
کمیته بین المللی نجات پاسارگاد