عمومی

دنبال کن


عضو از ۵ بهمن ۱۳۹۱

چرا اوباما بر بستن تأسیسات هسته ای فُردو اصرار دارد؟


جواب

کدام رویداد را نزدیک‌تر می دانید؟


جواب

گفته می‌شود که پست ریاست جمهور در ایران حذف، و رهبر اکثریت مجلس نخست وزیر می شود. با ادغام قوای مجریه و مقنّنه


جواب

بیشتر