عمومی

دنبال کن


عضو از ۲۶ آبان ۱۴۰۰

غزلی از علی وافی: غزل آشتی

تک بیتی

رباعی از علی وافی

قطعه..از علی وافی

شاخه ی شکسته.....درد دل پناهندگان

علی وافی....در سوک پدر

https://www.youtube.com/watch?v=2iRJhNJoDtA

سرود آزادی

شعر

رباعی از علی وافی

بیشتر