شعری ناب از دیوان استاد شهریار با اجرای علی وافی

28/11/2021