عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۲ مرداد ۱۳۹۹

التماس دعا

مرغ سحر

سپاه و ریاست جمهوری

پیام نسرین ستوده

جشن پیروزی روحانی

دروغ و کثافت

سوت داور: برای نوید افکاری

صدا و سیما امنیت خاطر، امید، نشاط و آرامش می‌دهد

اعتصاب غذای نسرین ستوده

سفره خالی، مشت پر

بیشتر