حاجمیا؛ علم و اَدَب وَرز که رو سایت جی جی .... هر که را نیست اَدَب، لایق صحبت نَبُوَد