"زمان ظهور به سرنوشت برنامه هسته ای ایران بستگی دارد."