قربونت برم ، این رو بفهم که «یهودی ها» با «دولت صهیونیست اسرائیل» فرق میکنند و یکی نیستند . همونطور که «ایرانیها» با دولت جمهوری اسلامی فرق میکنند و یکی نیستند .