مامانم گریه نکن ایران خانوم با منه ، مامانم گریه نکن قلب یه دنیا با منه ، رامو سد نکن مامان درد یه نسل رو دوشمه ، منو مهسا نداریم روبه رومون یه دشمنه ، من نرم توام نری پس چی میشه آخه وطن ، من نگم توام نگی به جای ما دروغ میگن ، تو بهم گفتی نزار حقتو هیچکس بگیره ، دخترت جونم بده ایرانشو پس میگیره...

ایران خانوم