می دانم روزی شهر را و خیابان را تسخیر خواهند کرد. بر چهره هاشان رنگ سبز زندگی خواهند پاشید و تا آن روز رنگ خیابان سرخ خواهد بود.

تا آن روز رنگ خیابان سرخ خواهد بود