دلخوری این افراد که در حباب فضای مجازی شعار و توطئه زندگی میکنن ۳ چیز است؛ مهاجرت, اقتصاد جهانی و طبقه برگزیده. اینها معتقدن که مهاجرین, چه کارگر مکزیکی و چه مهندس کامپیوتر هندی کارها را از آمریکایی ها گرفتن, فرهنگشون را آوردن اینجا و نهایتا رنگ پوست آمریکا را تیره کردن و دارن مفتخوری میکنن. پس باید جلوی مهاجرت را گرفت. بعد از کمی فکر دیدم که مثل اینکه اینها دارن راجع به من و ما صحبت میکنن.

همش تقصیر منه