پول کاغذی دیر یا زود به ارزش ذاتی خود برمی گردد - صفر