در بازدید از مناطق سیل زده چندین فحش خوردم و اعصابم خرد است... مردم حق دارند فحش بدهند و هر بدی به ما بگویند... اگر جلو تصمیمات غلط گرفته نشود یا مفسده ای در کار است که نمی شود با آن برخورد کرد یا نفهم ها برای ما تصمیم می گیرند.

منبع اینجا.