نسرين ستوده ها نمونه انسانهاى نادرى هستند كه براى دفاع از حقوق قربانيان بى دفاع و مبارزه با ظلم و بيدادگرى از تمام هستى خود مايه ميگذارند و مورد احترام من و ستايش مردمان خود هستند. متاسفانه حكم اخير در باره نسرين ستوده فقط محكوميت ظالمانه يك قهرمان نيست بلكه حكم قربانى كردن انسانيت است. من هم همراه با همه كسانيكه از اين بيداد بدرد آمده اند لازم ديدم صداى اعتراض و همدردى خود را با خانواده ستوده و محكوم كردن اين بيدادگاه به گوش هموطنان دربندم برسانم.

منبع اینجا.