حکم نسرین در آخرین پرونده‌اش، در زندان به او ابلاغ شد. ۳۸ سال زندان با ۱۴۸ ضربه شلاق حاصل ۲ پروندهٔ باز اوست. ۵ سال زندان بابت پروندهٔ اول و ۳۳ سال زندان با ۱۴۸ ضربه شلاق، بابت پروندهٔ دوم.

منبع اینجا.

 

بلاگ در بارۀ این توحش وحوش فاشیست اصلاح ناپذیر اسلامیست ایرانی کُش و ایران ویران کُن  اینجا.