نقشی(خیانت) که مردم متصورند سال ۵۷ روشنفکران علیه کشور بازی کردند امروز کارتل رسانه‌ای بسیار پررنگ‌تر در حال ایفاست.دراین روزهای سرنوشت ساز معدود خبرنگاران شریف باقی مانده در رسانه‌ها باید از شرافت حرفه‌ای خود و منافع مردم دفاع کنند و جلوی این باندبازی بایستند. در سرنوشت سازترین دوره رسانه ها هستیم خیمه سنگین امنیتی ها نفس ژورنالیست ها را بریده حضور چهره های بی کفایت در راس کار عرصه را برای بی مایه های فرصت طلب گشوده بار مسئولیت روزنامه نگار هرگز چنین سنگین نبوده

منبع اینجا