هر که گریزد ز خراجاتِ شهر ... بارکشِ غول بیابان شود.

حکایت امّت انقلابی ایران است.