هرچه مسئولان و دولتمردان به قم توجه کنند باز هم پاسخگوی این حجم از خدمت نخواهد بود؛ بنابراین قم از دولت طلبکار است نه بدهکار.

منبع در دویچه وله فارسی: مکارم‌ شیرازی: حوزه از دولت طلبکار است