فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید - شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد : حافظ