جواب معترضان به فرهادی که او را عروسک نمایشنامه سیاسی می دانند!


جواب معترضان به فرهادی که او را عروسک نمایشنامه سیاسی می دانند!
از پشت اینترنت احساس پسر شجاع بودن می کنند، بلکه راضی شوند!

آنهایی که تا دیروز با صدام دیدار می کردند و اطلاعات سری کشورشان را در نقاب مخالف و اپوزیسیون به عراق می فروختند و نظاره گر بمباران شیمیایی مردم ایران بودند و آنهایی که امروز دست به دامان ترامپ می شوند تا همانطور که برای عراق و سوریه و افغانستان دموکراسی آورد به ایران حمله کند و دموکراسی بیاورد ! همانها با توهم و دروغ های کثیف و اخلاق ناجوانمردانه دست به تخریب فرهادی می زنند! این جماعت بی وطن و بی ریشه یک روز می گویند چرا فرهادی به گور خوابی اعتراض نمی کند فرهادی به گور خوابی که اعتراض کرد می گویند چرا برای خوزستان اعتراض نمی کند...!و این بازی های کثیف این قشر فرصت طلب شبه روشنفکر تمامی ندارد، فرهادی اگر قرار باشد طبق میل اینان رفتار کند باید 365 روز سال را در حال اعتراض باشد تا این عده که خود مزدور واقعی هستند خودشان آن سر دنیا نشستند و وقتی در ایران بودند شهامت رد شدن از چراغ قرمز را هم نداشتند و از هزاران کیلومتر دورتر برای مردم ایران نسخه می پیچند و از پشت اینترنت احساس پسر شجاع بودن می کنند، بلکه راضی شوند! از نظر این قشر هرکس در هر حوزه‌ای فقط در صورتی اجازه موفقیت و کسب افتخار و جایزه دارد که ابتدا دست به سینه اوامر اینان باشد که از پشت کیبورد فرمان اعتراض صادر می کنند! و یک تومار بلند بالا از اعتراض بنویسد و اثر انگشت زده تحویل اینان دهد سپس از نظر این اقلیت عقده ای اجازه دارد فعالیت هنری انجام دهد! این قشر بی اخلاق همان قشر همیشه مدعی آزادی بیان حقوق بشر و دموکراسی است که در تخریب های خود حتی به فیروز نادری و انوشه انصاری هم رحم نکرد! به راستی این افکار مریض سراسر کینه که در هر موضوعی دنبال داستان سرایی و منفی بافی و تحقیر ایران و ایرانی و نادیده گرفتن افتخارات و موفقیت های ایرانیان است قرار است برای مردم ایران آزادی و دموکراسی به ارمغان بیاورد!؟ اسم هیتلر بد رفته است