درصورت همکاری بابک زنجانی شاید ارفاقی برای او در نظر گرفته شود اما حکم اعدام تغییر نمی‌کند.

منبع: ایرنا