دفاع از همفکر که چیزی را ثابت نمیکند، آیا محک مدرنیته و پایبندی به حقوق بشر دفاع از حقوق مخالف و "دشمن" نمیباشد؟