آیا تا به حال دیده اید که عباس میلانی نویسنده “تهمت نامه” به شاه, یک بار هم که شده, در مصاحبه ای شرکت کند که در آن از وی پرسشهای انتقادی در راستای نوشته هایش بشود؟ آیا تا به حال حسین مهری انقلابی سال ۵۷ که با عباس میلانی هر هفته مصاحبه میکند, یک جمله از کتاب میلانی یا بهتر بگویم تهمت نامه وی را به چالش کشیده است؟ آیا حاضر هستید که با تلویزیون مربوطه تماس بگیرید و نظر خود را بگویید؟!

Full Quote :

 

آیا براستی طبق تهمت نامه شاه نوشته عباس میلانی, پادشاه یک مفلوک ترسو روانی بی عرضه بود که با وجود خیر خواهی ایران را به گند کشید و جلو افرادی مانند میلانی را گرفت که به ایران خدمت کنند؟
آیا تا به حال دیده اید که عباس میلانی نویسنده “تهمت نامه” به شاه, یک بار هم که شده, در مصاحبه ای شرکت کند که در آن از وی پرسشهای انتقادی در راستای نوشته هایش بشود؟ آیا تا به حال حسین مهری انقلابی سال ۵۷ که با عباس میلانی هر هفته مصاحبه میکند, یک جمله از کتاب میلانی یا بهتر بگویم تهمت نامه وی را به چالش کشیده است؟ آیا حاضر هستید که با تلویزیون مربوطه تماس بگیرید و نظر خود را بگویید؟!
آیا این افراد رسانه های جهان غرب را مشاهده نمیکنند؟! دمکراسی برای این ها چه مفهومی دارد!
خسرو فروهر, ۲۷ دی ماه ۲۵۷۵ ایرانی