آن کس که نداند و نداند که نداند ... در جهل مرکب ابدالدهر بماند

آن کس که بداند و بداند که بداند
اسب خرد از گنبد گردون بجهاند
 
آن کس که بداند و نداند که بداند
آگاه نمایید که بس خفته نماند
 
آن کس که نداند و بداند که نداند
لنگان خرک خویش به منزل برساند
 
آن کس که نداند و نداند که نداند
در جهل مرکب ابدالدهر بماند